திருவிவிலியம்
இவை (விவிலியம்) பொன்னினும், பசும் பொன்னினும் மேலாக விலைமிக்கவை ; தேனினும் தேனடையினின்று சிந்தும் தெளி தேனினும் இனிமையானவை.
சங்கீதம் 19:10